Info

“Kula” is a platform for intercrossing creative and artistic tendencies, but likewise aims towards stimulating fresh, inventive initiatives in the cultural agenda of the city. It therefore concentrates on integrating and developing knowledge and ideas, exchanging essential information in regards to the alternative life, and generating new, innovative achievements.

“Kula”’s crew is represented by more than twenty young enthusiast artists who share their time and passion by volunteering in this alternative center. Their activism relies on the principles of donation, which is a uniform method of gathering, and also supports the idea of creative public space solution.

Activities in “Kula” tend to embody the creative vigor of the city and reanimate the independent art scene. The program of the center represents an open call for all types of artists, authors or associations interbreeding its mutual actions in order to generate a common stage for promotion and incorporation of culture in all forms of existence.

*

„Кула“ е отворено место за споделување на креативни и уметнички содржини, а воедно цели кон поттикнување на нови иницијативи во културниот живот на градот Скопје. Оттаму нејзиното дејствување се насочува кон интегрирање и развој на алтернативни теми и идеи, генерирање на иновативни дела и размена на суштински информации во поглед на севкупното материјално и духовно егзистирање.

Тимот на Кула го сочинуваат дваесетмина културни работници кои ентузијастички го споделуваат своето слободно време, волонтирајќи во овој културен центар. Својот активизам го поддржуваат со принципот на донација кој е униформен начин на делување на „Кула“, а воедно ја поддржува идејата за креативно самоодржување на еден простор.

Настојуваме активностите во „Кула“ да го овоплотат креативниот дух на градот и да ја реанимираат независната уметничка сцена. Програмата на местото е отворен повик за сите потенцијални или етаблирани творци, уметници, автори и здруженија да ги вмрежат своите дејствувања во обид да се создаде заедничка платформа за промоција и интеграција на културните вредности.