MOVE W I T H (OUT) #8 – I’M… SKOPJE

MOVE W I T H (OUT) #8 – I’M… SKOPJE

  • Posted on: September 2, 2015

MOVE WITH (OUT) # 8 – Јас сум… Скопје, 10 септември 2015

10 септември 2015, Четврток
12:00 – 13:00 – Гостување во радио Канал 103
17:30 – 19:15 – Јавен перформанс, Бит пазар – стара чаршија
22:00 – 23:00 – Главен перформанс, плато пред Чифте амам

11 септември 2015, Петок
18:00 – 20:00 – ‘MOVE W I T H (OUT) – ЈАС СУМ…СКОПЈЕ’ дебата со уметницата и кураторите во КУЛА

По Берлин, Лондон, Рим, Венеција, Белград, Сингапур и Будимпешта, на 10 септември (четврток), номадскиот проект на Something Human „MOVE WITH (OUT)“ го посетува Скопје во соработка со уметницата Марија Милошевска, здружението за уметност „Доминиум“, со поддршка на Градот Скопје и на европската културна фондација „STEP Beyond“.
„МОVE WITH (OUT)“ е патувачки проект што ги истражува идеите за тоа што е дом. Земајќи го предвид сè понестабилниот глобален економски пејзаж, изложбата и уметничката интервенција во живо, која е приспособена на локацијата, ги истражуваат амбивалентните односи помеѓу внатрешноста и надворешноста кога станува збор за прашањата на идентитетот, границата и миграциите, припаѓањето и копнежот и на тензиите од навигацијата меѓу различните сфери.
Уметници кои учествувале во проектот: Nicola Anthony, Zsuzsa Bakonyi, Sarah Choo Jing, John Clang, Mauro De Giorgi, Adolfina De Stefani, Nina Feldman, Valerie Grove, Howard Hardiman, Gloria Houng, The Huddle, Lynn Lu, Jakrawal Nilthamrong, Bill Psarras, Ana Rodić, Samin Son, Carlo Michele Schirinzi, ShakinArt, Malvina Tan, The Huddle, Ines Von Bonhorst, Jason Wee.

Во соработка со уметницата Марија Милошевска, која работи со филигран, „MOVE WITH (OUT) – Јас сум…СКОПЈЕ“ е перформанс во два дела, кој се протега од постарата граница и крстосница на градот, северната страна на Камениот мост, пред да почне да се движи јужно, за да ја премине Старата чаршија и да стигне до галеријата Чифте амам. Овој перформанс ги истражува врските помеѓу поединечните и колективните спомени за градот преку практиката на уметникот, за да се истражат комплексните врски помеѓу личните приказни и историјата.

Повеќе информации на : http://something-human.org/…/…/move-w-i-t-h-out-8-im-skopje/
или email: somethinghuman.info@gmail.com

Поддржано од:
Град Скопје
Европска културна фондација- STEP Beyond Grants
ORO workshop
La Kaña Bar
Радио Канал 103
KУЛА

——————————————————————————————————-

10TH SEPTEMBER 2015, THURSDAY
12:00 – 13:00 – Live from Radio Kanal 103
17:30 – 19:15 – Public performance, Old Bazaar
22:00 – 23:00 – Outdoor final performance, Old Bazaar/ Cifte Amam Gallery area

11TH SEPTEMBER 2015, FRIDAY
18:00 – 20:00 – ‘MOVE W I T H (OUT) – I’M…SKOPJE’ a public conversation with artist and curators at KULA

After Berlin, London, Rome, Venice, Belgrade, Singapore, and Budapest on Thursday 10th September Something Human’s nomadic project MOVE W IT H (OUT) visits Skopje with an event created in collaboration with artist Marija Miloshevska, arts organization Dominium, and supported by the City of Skopje and the European Cultural Foundation’s STEP Beyond.

MOVE W I T H (OUT) is a travelling project, curated by Something Human, that questions notions of “home”. Addressing an increasingly unstable global economic landscape, the exhibition and site specific live art intervention explores the ambivalent relationships between the interior and the exterior that plays out over issues such as identity, borders and migration, belonging and longing, and the tensions of navigating between the different spheres.

Artists: Nicola Anthony, Zsuzsa Bakonyi, Sarah Choo Jing, John Clang, Mauro De Giorgi, Adolfina De Stefani, Nina Feldman, Valerie Grove, Howard Hardiman, Gloria Houng, The Huddle, Lynn Lu, Jakrawal Nilthamrong, Bill Psarras, Ana Rodić, Samin Son, Carlo Michele Schirinzi, ShakinArt, Malvina Tan, The Huddle, Ines Von Bonhorst, Jason Wee.

In collaboration with filigree artist Marija Miloshevska, MOVE W I T H (OUT) – I’m… Skopje, presents a two-part performance that stretches from the older border and crossroad of the city, the northern side of Stonebridge, before moving south to cross the Old Bazaar to reach the Cifte Amam Gallery. This performance explores the relationship between the individual and collective memories of a city via the artist’s practice, to reflect the complex connections between personal stories and history.

For more information: http://something-human.org/2015/08/05/move-w-i-t-h-out-8-im-skopje/

or email somethinghuman.info@gmail.com

Kindly supported by

City of Skopje
European Cultural Foundation – STEP Beyond Grants
La Kaña Bar
Kula
ORO workshop
Radio Kanal