Концерт на Клаус Легал и поетско читање на Кристоф Зибер

Концерт на Клаус Легал и поетско читање на Кристоф Зибер

  • Posted on: July 16, 2015

Клаус Легал (Klaus Legal)

Со мини синтизајзери, ритам-машина, микрофон и звучни ефекти, Клаус Легал прави музика во која говори за животот како сон или кошмар, под влијание на Suicide, DAF или Crash Course In Scıence . Кога излегува од својата соба тој е маскиран и се крие помеѓу ноќта и темнината.

https://klauslegal.bandcamp.com/

Кристоф Зибер (Christophe Siebert)

Според некои критичари, поезијата на Кристофер Зибер е полна со неминовна вистина која за миг ќе ги остави читателите без здив.Овој автор е осуден да пишува, секогаш, нон-стоп, без пауза, и вистински да не се прашува за свет кој за него не е искрен. Неговата нова книга „ To Cut the Universe“ се надоврзува на таа линија. Кога е последниот пат кога сте сакале да се самоубиете? За вас одговорот е никогаш? Тоа би требало да е случајот со сите, претпоставувам. Но во свет како овој?

wITH sMALL sYNTHETIZERS, a sMALL dRUM mACHINE, oNE mIC aND sOME eFFECTS, kLAUS lEGAL iS pLAYING sONGS IN wHICH hE sPEAKS aBOUT a lIFE mADE a dREAM oR a niGHTMARE, iNFLUENCED bY sUICIDE, dAF oR cRASH cOURSE iN sCIENCE. wHEN hE gETS oUT oF hIS rOOM, hE’S dISGUISED aND hIDES bETWEEN lIGHT aND dARKNESS

According to certain critics, Christophe Siébert’s poetry is full “of an undeniable breath, which will , by moment, leave his readers breathless “, and this author is ” condemned to write, always, non-stop, not to have a break, nor wonder really about his place in a world which appears to him to ring hollow. ” His new book, To Cut the Universe, joins in this line. ” The last time when you wanted to kill yourself, is when? For you the answer is: NEVER? That should be the case of almost all of you, I imagine. But in a world as this one? “